Czech Beads

Jet 30.00/ 1/2m

Opal green

Alexandrite matte

Red; 30.00/half mass

Alex/half-gold

Emerald

Jadeite

Sapphire matte

Rose matte

rose/half/gold

Teal

Capri blue

Teal matte

 

Brown tiger matte

Aqua-green

 

Montana blue m.

 

Blue tiger matte

Light amber

 

Smoky topaz matte

 

Green tiger matte

Dark amber

 

Black diamond m.

 

 

Montana blue

Jet matte

Lt. emerald matte

 

Loose 18.00/ 1/2 kilo

Cobalt

Lt. amber matte

Dk. emerald matte

Bronze iris 36.00/ 1/2m

Smoky topaz

Cobalt matte

 

Crystal AB matte

Alex/mixed

Amethyst

aqua green matte

 

Crystal vitrail

 

Previous page