Czech Beads

CZ-472 5.5 mm Faceted

Jet 20.00/ 1400 beads

Montana blue

Jet matte

Montana blue m.

Jet AB matte

Crystal

Green opal

Crystal matte

Teal matte

Amber AB matte

Cobalt

Carnelian

Cobalt matte

Sapphire matte

Amethyst AB m.

Rose

Teal

Opal matte

Rose matte

Cobalt AB matte

Amethyst

Blue alabaster

Amethyst matte

 

 

Emerald

Blue opal

Emerald matte

 

Red Loose

Amber

Light amethyst

Amber matte

 

Aqua 15.00/ 1/2k

Garnet

Light green

Garnet matte

AB matte 22.00/mass

Sapphire

Black diamond

 

Black diamond m.

Aqua AB matte

Light amber

Capri blue

 

Capri blue matte

Crystal AB matte

Crystal AB

CZ-474 7mm Faceted sold by the mass

Jet 25.00/mass

Emerald

Black diamond

Garnet matte

Red matte

Crystal all colors

Teal

Amber

Rose matte

Capri blue matte

Cobalt

Green opal

Turquoise

Opal matte

Amethyst matte

Garnet

Jadeite

Jet matte

Emerald matte

Black diamond m.

Rose

Capri blue

Crystal matte

Teal matte

Amber matte

Opal

Amethyst

Cobalt matte

Green opal matte

 

Previous page